اولین سایت تخصصی علوم دامی

بیماری آسیت و اختلالات قلبی عروقی در طیور

مهندس افشين ملايي کارشناس علوم دامی

دیباچه

یکی از بیماریهایی که در دو دهه اخیر خسارات زیادی به مرغداران وارد کرده است بیماری آسیت می باشد. این بیماری بیشتر ماهیت مدیریت ضعیف دارد یعنی در صورتیکه محیط نامساعد باشد و تغذیه طیور با استفاده از فرمول غذایی نامتناسب صورت گیرد. امکان بروز آن بیشتر می شود. در گذشته سرعت رشد به گونه ای که امروزه مد نظر قرار دارد مورد توجه نبود و با ریختن تعداد جوجه کمتر در سالن مرغداری از بسیاری از عوارض تراکم جلوگیری می شد.

با بوجود آمدن مرغداریهای زیاد در اطراف شهرها و عدم توجه به مقررات پرورش طیور بر اساس قواعد و قوانین موجود همراه با تهیه فرمول های غذایی با انرژی بالا بمنظور بوجود آوردن سرعت رشد و ضریب تبدیل غذا به گوشت بالا تغییرات عمده در ساختار پرورش طیور بوجود آمد که نه تنها بیماریهایی نظیر آسیت و هیدروپریکاردیوم را بدنیال داشت بلکه همین تراکم مرغداریها و عدم توجه به اصول بهداشت طیور در واحدهای مرغداری در انتشار بیماریهای واگیر نیز نقش عمده پیدا کرد بطوریکه امروزه بسیاری از بیماریهای شایعه را بایستی در عدم کفایت مدیریت واحدهای مرغداری و اشکالات بهداشتی مرغداریها جستجو کرد.

آسیت و ناتوانی بطن راست قلب در جوجه های گوشتی

آسیت عارضه ثانویه برای ناتوانی بطن راست (ARVF) در سرتاسر جهان در نیمچه های گوشتی در حال رشد بوقع پیوسته و علت مهم مرگ و میر در بسیاری از گله ها می باشد. بروز عارضه بنظر می رسد که در حال افزایش است . سندرم مشابهی در جوجه های نوع گوشتی گزارش شده است . بیماری برای اولین بار در گله های پرورش یافته در ارتفاعات زیاد در کشور بلیوی گزارش شده است و از آن زمان این بیماری در گله های ارتفاعات بالا در پرو و مکزیک و آفریقای جنوبی توصیف شده است.

ضایعات تا 30 درصد پرنده ها در یک چنین گله هایی ممکن است بوقوع بپیوندد. اخیرا آسیت در گله های طیور ارتفاعات پائین در بریتانیای کبیر، کانادا و آفریقای جنوبی گزارش شده است . بروز پائینی از این سندرم در غالب گله های گوشتی در فرآوری پیدا شده است و مرگ و میر ممکن است بالای 1 درصد در بسیاری از گله های گوشتی و در بعضی مواقع مرگ و میر تا 20 درصد در بعضی از گله های خروس در کانادا مشاهده شده است.

آسیت و ادم از عوارضی هستند که در دو دهه اخیر موارد زیادی از آنها مشاهده شده است.

ادم عبارتست از پر شدن مایع غیر التهابی در نسوج بینابینی ارگانها و نسوج ، آدم بخصوص موقعی آشکار است که مایع در نسوج زیر جلدی شکم جمع می شود. ادم معمولا مایعی روشن زردرنگ است اما ممکن است خونین رنگ نیز مشاهده گردد.

آسیت افزایشی از ترانسودای غیر التهابی در یک یا تعداد بیشتری از حفرات صفاقی فضاهای بالقوه است و مرغها، بوقلمون ها و سایر پرندگان دارای هشت حفره صفاقی هستند که از کیسه های هوائی جدا می باشند. مایع غالبا در دو فضای بالقوه بطنی کبدی(بین کپسول کبدی و غشاء صفاقی) پر می شود و یا امکان این مسئله وجود دارد که بین فضای صفاقی و پریکاردی (هیدروپریکاردیوم) جمع شود.

این مایع همچنین ممکن است در فضاهای کبدی صفاقی پشتی جمع شود اگر چه مایع ممکن است در حفرات صفاقی سینه ای در اطراف ریتین جمع شود. این فضا با مایع مثل شش فضای دیگر گشاد نمی شود. آسیت و ادم ممکن است در نتیجه یکی از عوامل زیر باشد .

1) صدمه بطنی که اجازه می دهد که مایع با پروتئین بالا از عروق تراوش کند.

2 ) فشار هیدرولیک افزایش یافته که باعث بیرون زدن مایع یا جلوگیری از جذب مایع نسوج می شود به گونه ای که در فشار بالای با بی متعاقب عدم کفایت عروقی AV راست اتفاق می افتد.

3) نسوج افزایش یافته با فشار تورمی (Oncotic) عروقی کاهش یافته (معمولا کلوئیدی) که اجازه می دهد تا مایع از مجاری آسان تر خارج شود.

4) انسداد زهکش لنف که از بازگشت مایع به سیستم عروق خونی بوسیله مجاری لنفاوی جلوگیری می کند.

صدمات عروقی

صدمات عروقی وارده معمولا به آندوتلیوم مویرگها ممکن است از مواد سمی نتیجه شود. مثل ضد عفونی کننده های Dioxin یا فنولیک یا نوع COAL TAR یا کمبودهای تغذیه ای نظیر زمینه مزاجی عبور سرم یا مایعات دیگر بدنی از راه یک پرده یا سطح بافتی (Transudative Diathesis) حاصله از صدمه رادیکال آزاد ( کمبود ویتامین E) و سلنیوم) . ادم ممکن است برجسته تر از آسیت باشد اما در بعضی موارد فقط هیدروپریکاردیوم بوقوع می پیوندد و شاید بدین علت باشد که قلب ارگان خیلی فعال است و آندوتلیوم عروقی خیلی آسانتر صدمه می بیند.

سندرم چربی توکسیک

سندرم چربی توکسیک (Chick Oedema Disease) نامی بود که به یک بیماری آسیتی ادمی داده شده بود که در نیمچه های گوشتی وقتی غذای محتوی چربی Tallow بود اتفاق افتاده بود که بوسیله ترکیبات Polychorinated Biphnyl آلوده شده بود که محتوی سم بود تا زمانی که توکسین مشخص شده بود فاکتور ادم جوجه ها خوانده می شد. فراورده های کلردار بی فنیل برای از بین بردن چربی از پوست گاو قبل از فرآوری و دباغی بکار می رفت. Dioxin گفته می شود که به ارگان های پارنشیمی و آندوتلیوم پارانشیمی صدمه می زند که نتیجه آن ادم توسعه یافته و آسیت با خون ریزی یا بدون خون ریزی است . هر چند Dioxin ممکن است بوسیله احتیاج به اکسیژن نسوج در حال افزایش عمل نماید و سبب فشار بالای ریوی شود. شدت علائم مستقیما با میزان Dioxin تغییر پیدا می کند. با 2درصد تا بیش از 50 درصد مرغهایی که یک چنین علائمی را نشان می دهند نظیر رشد ضعیف اختلال تنفسی ادم زیر پوستی و آسیت در نکروپسی آسیت و هیدروپریکاردیوم مشخص شده و خون ریزی در نسوج و ارگان ها ظاهر می شود. بررسی های اپیدمیولوژیکی معمولا این تصور را پیش می آورند که مشکل یک گله از منابع غذایی است . تشخیص مبتنی بر علائم بالینی و جراحات است. برطرف کردن سایر علل آسیت و ادم (وجود سدیم در غذا یا آب) پاسخ به غذای غیر آلوده و آزمایشات غذایی در مورد غذاهای مشکوک است آنالیزها برای Dioxin سالها است که در دسترس می باشند اما این وضعیت با وجود این آزمایشات سالها است که گزارش نشده است.

فشار تورمی کلوئیدی – پروتئین پلاسما در پرندگان جوان مستقیما با پروتئین جیره غذایی تغییر می کند . اما خیلی پائین تر از آن مقداری است که در پتانداران وجود دارد. این مسئله ممکن است فاکتور مهمی در ادم و آسیت در جوجه ها ، پولت ها و بخصوص در مسمومیت سدیم و بیماری قلبی در بوقلمون ها باشد . آسیت از فشار بالای با بی سبب ادم کبدی در مایع یا پروتئین بالا می شود که فشار تورمی پلاسما را پائین می آورد و این مسئله ممکن است مایع آسیتی را افزای شدهد. صدمات وارده بر کبد نیز پروتئین پلاسما را پائین می آورد.

انسداد زهکش لنفی – آسیت حاصله از انسداد زهکش لنفی ممکن است در شرایط نئوپلاستیک بوقوع بپیوندد و این مسئله غالبا وقتی یک کار سنیومای اویدوکت روی حفره صفاتی روده ای در مرغهای بالغ بوجود می آید دیده می شود. RVF به عدم کفایت افزایش یافته دریچه ای در وریداجوف منجر می شود جائیکه مجاری لنفی به جریان خونی ملحق می شوند. این تداخل با برگشت لنف در آسیت بسرعت در حال تکامل است که از فشار بالای با بی حاصله از فشار بالای ریوی است و اهمیت زیادی دارد.

آسیت حاصله از RVF در مرغهای گوشتی

اپیدمیولوژی

آسیت حاصله از RVF برای سالهای مرگ و میر معنی داری را در جوجه های گوشتی پرورش یافته در ارتفاعات بالا وارد آورده است . بروز آسیت حاصله از RVF در نیمچه های گوشتی و خروس ها در انگلستان و کانادا و آمریکا در چند سال اخیر افزایش یافته است و همزمان با ژنتیک ادامه دار و بهبود وضعیت تغذیه در کمبود های غذایی و میزان رشد بوده است .

بروز آسیت بالای 1درصد در بعضی از گله های گوشتی و بسیاری از خروسها دیده شده است. این عارضه در بعضی مواقع 15 تا 20درصد ر گله های خروسها تلفات می دهد. RVF که به آسیت منجر می شود بوسیله هیپرتروفی بطن راست و گشاد شدن فضای پیشین دیواره ایجاد می شود.

نازک شدن دیواره بطنی چپ ممکن است بطور ثانویه نسبت به RVF اتفاق بیفتد.

فشار شریان ریوی افزایش یافته را می توان در پستانداران و پرندگان بوسیله کاهش اکسیژن در ارتفاعات بالا تولید نمود. هموگلبین بطور کامل با اکسیژن اشباع نیست که این مسئله بعلت فشار اکسیژن کاهش یافته بالاتر از 2000 متر است و قلب بایستی خون را سریعتر به گردش در آورد تا همان مقدار اکسیژن را برای بدن فراهم آورد. در پستانداران کاهش میزان اکسیژن در خون نیز قبض عروقی را تحریک می نماید که مقاومت برای جریان را افزایش دهد و نتیجه اش فشار زیاد ریوی است. کاهش میزان اکسیژن در خون ثابت نشده که سبب قبض عروقی ریوی فعال در مرغها می شود اما هم در مرغها و هم در پستانداران کاهش میزان اکسیژن در خون و تولید غیر طبیعی گویچه های قرمز خون را مشخص می نماید که خون را چسبناک و لزج تر می کند و پمپ کردن خون به داخل ریه را مشکلتر می سازد.

هیپرتروفی بطنی RVH پاسخی به کار زیاد و افزایش یافته است و نهایتا به RVF منجر می شود و اگر حجم یا فشار وارده ایستادگی کرده و پا بر جا بماند این حالت نیز باقی می ماند. هیپرتروفی دیواره بطنی راست ارتباط مستقیم با فشار شریان ریوی دارد و نسبت بطن راست به توده کلی بطن را می توان بعنوان معیاری از فشار وارده روی بطن راست مورد استفاده قرار دارد،‌در ارتفاعات کم فقدان اکسیژن در هوا نیست که سبب فشار شریان ریوی افزایش یافته می شود. گرد و غبار یا بخارهای سمی در مرغداری ها احتمالا اهمیت دارند. منواکسید کربن با مصرف اکسیژن تداخل پیدا می کند و مقادیر منواکسید کربن در دستگاه مادر در بعضی از سالنها بالای نرمال بوده است جائیکه RVF مشکل آفرین بوده است هرچند مهمترین فاکتور در فشار زیاد ریوی در ارتفاعات کم بنظر می رسد که علت تقاضای بالا برای رشد سریع در نیمچه های گوشتی باشد که توام با فضای محدود شده برای جریان خون از عروق ریه است.

علائم بیماری و پاتولوژی

این وضعیت ممکن است بصورت مرگ ناگهانی تظاهر نماید اما غالبا پرندگان آلوده از پرندگان نرمال کوچکتر و بیقرار بوده و پرهای پژمرده دارند.

و امکان دارد که بعلت ناتوانی حرکت برایش میسر نباشد و تنفس آنها دچار اختلال شده و سیانوتیک می شوند. جراحات اساسی شامل آسیت بزرگ شدن قلب در طرف راست و تغییرات کبدی مشخص است. بیش از 300 میلی لیتر مایع آسیتی کاهی رنگ با دلمه های فیبرینی و یا بدون دلمه های فیبرینی بیانگر گشاد شدن شکم است . بزرگ شدن قلب در طرف راست بعلت گشاد شدن و هیپرتروفی است.

هیپرتروفی و بزرگ شدن هم بطن راست و هم دریچه دهلیزی بطنی (Atrioventricular) عضلانی راست را مبتلا می سازد . سنجش نسبت وزن بطن راست به وزن کل بطن ها افزایش زیاد نسبت را در پرندگان مبتلا نشان می دهد.

ضخیم شدن های نودولی آندوکاردیوم بخصوص در ناحیه دریچه دهلیزی بطنی راست توصیف شده است . کبدها در پرندگان مبتلا در وضعیت هجوم الدمی یا لکه دار تا چروکیده با کپسول خاکستری رنگ در سطح نامنظمی تغییر می نماید خون پرندگان آلوده داری pcv یا Packed Volume Cell (درصد حجم کل خون لخته نشده اشغال شده بوسیله اریتروسیت ها که معرف خوبی در از دست دادن آب بدن بهنگامی است که PCV بطور مشخص بالا می رود). افزایش یافته هستند و شمارش هموگلبین و گلبولهای قرمز و سفید خون نیز افزایش پیدا می کند. هتروفیل ها و مونوسیت ها در مصرف لمفوسیت ها افزایش پیدا می کند. هتروفیل ها و مونوسیت ها در مصرف لمفوسیت ها افزایش حاصل می نمایند جراحات میکروسکوپیک در قلب ، کبد، ریه و کلیه توصیف شده اند فیبرهای میوکاردی بطور خفیف بد سازمان دهی شده اند که همراه با ادم و مقداری تکثیر نسوج همبند آزاد بین فیبرها است. خون ریزی های کانونی و در پالایش ها در هتروفیل ها است . سینوز و ئیدهای کبدی ممکن است گشاد شوند و غالبا کپسول بمقدار زیادی ضخیم می شود. کانون های لنفوسیتی و هتروفیلها در کبد عادی هستند. ریتین غالبا پر خون با شواهد قابل رویت خون ریزی ادم و بزرگ شدن عضلات صاف اطراف و دور تا دور برنشها است و رویهم خوابیدن دهلیزهای قلب و عروق مجاری هوایی نیز مشاهده می شود . تعداد افزایش یافته در نودول های غضروفی و استخوانی در ورید پرندگان مبتلا به آسیت یافت می شود. کلیه ها ممکن است گلومرول های هجوم الدمی با اغشیه پایه ای ضخیم شده و کانون های گلومرول های پراکنده لنفوسیتی دارا شوند.

بطور اتفاقی نیمچه های گوشتی جوان ممکن است علائم آسیت را نشان دهند . بخصوص اگر سدیم افزایش یافته داشته باشند یا به بیماری ریو ( آسپرژیلوز) مبتلا شوند اما در مرگ و میر فشار بالای ریوی اولیه بیشترین مقدار تلفات بعد از 5 هفتگی است.

علائم بالینی دیده نمی شوند مگر اینکه RVF اتفاق بیفتد و آسیت تکامل حاصل نماید. نیمچه های گوشتی مبتلا از نظر بالینی دارای سری رنگ پریده و تاجی چروکیده بوده و در جوجه های سفید رنگ پرها درخشندگی و جلای سفیدی خود را از دست می دهند، پوست ناحیه شکمی ممکن است قرمز و عروق اطرافشان هجوم الدمی می گردند و فشار حاصله از یک میزان افزایش منفی وحدت فعالیت کاهش پیدا می کند.

در نکروپسی مقادیر زیاد و یا کم مایع زرد روشن و دلمه هایی از فیبرین در شکم دیده می شود کبد ممکن است متورم و هجوم الدمی شده و یا سفت و سخت گردد. و با ادمی که پیدا می کند تا منظم و چسبندگی فیبرینی در سطح را ممکن است نشان دهد.

این وضعیت ممکن است نودولی و یا چروکیده باشد و امکان این مسئله وجود دارد که سفید همراه با ادم و فیبروز در زیر کپسول باشد. هیدروپریکاردیوم ضعیف تا هیدروپریکاردیوم مشخص ممکن است مشاهده گردد. و در بعضی مواقع پریکاردیت با چسبندگی هایی شکل می گیرد . گشاد شدگی بطنی و هیپرتروفی دیواره بطنی راست وجود دارد. دهلیز راست ریتین بینهایت هجوم الدمی و ادماتوز است. تمام نیمچه های گوشتی که از RVF تلف می شوند آسیت ندارند. مرگ ممکن است قبل از اینکه علائم بالینی مشاهده شود اتفاق بیفتد و کبد متورم هجوم الدمی ورید دهلیز قلب (Atrium) و در وریداجوف راست گشاد شده RVF و نیز هجوم والدمی ریه ممکن است دیده شود. مرگ احتمالا از ناتوانی تنفسی حادث می شود. روده ممکن خالی باشد و یا خالی نباشد . جراحات قلبی این عارضه را در RVF حاصله از Flip-Over مشخص می سازد.

استفاده از تاریکی به منظور کنترل عارضه Flip – over یا مرگ ناگهانی و آسیت به شرح جداول زیر با نتایج خوبی همراه بوده است.

سن (روز)

روشنائی (ساعت)

4-0

23

10-5

8

14-11

10

18-15

14

23-19

18

23+

23

 

کنترل آسیت در طیور

آسیت حاصله از فشار زیاد ریوی را می توان بوسیله رشد آهسته بعد از 30 تا 35 روزگی پیشگیری نمود. درجات حرارت محیطی،‌ رطوبت و حرکات هوا بایستی کنترل شود تا از دست دادن حرارت بدن پیشگیری شود. آسیت حاصله بوسیله سایر فاکتورها را میتوان بوسیله اجتناب کردن از عوامل اتیولوژیکی درگیر جلوگیری نمود. میزان سدیم در غذا نباید از PPM 2000 تجاوز کند. غذا بایستی بطور روتین برای سدیم مستقیما آنالیز شود تا از میزان کلر تخمین بعمل آید چون مقادیر بالای سدیم از منابع دیگری غیر از Na cl ممکن است ظاهر شود. هرگاه سدیم در منابع آب ظاهر شود سدیم غذا بایستی بمیزان 2  یا 3 برابر میزان موجود در آب کاهش پیدا کند ( برای PPM 500 سدیم در آب سدیم غذا را 1000 تا PPM 1500 کاهش دهید). آب محتوی بیش از PPM 1000 سدیم نباید برای جوجه های جوان مورد استفاده قرار گیرد . ارتفاعات بالای 1800 تا 2000 متر برای مرغهای نوع گوشتی رضایتبخش نیست و رشد بایستی آهسته شود تا از مرگ و میر جلوگیری بعمل آید . دقت بیشتر برای جلوگیری از سرما نیز در ارتفاعات لازم است. هرگاه نیمچه های گوشتی بایستی در ارتفاعات زیاد پرورش پیدا کنند حذف مرغهای مادر حساس به ارتفاعات زیاد یا سرما می توانند موثر واقع شود.

در صورتیکه آسیت بعنوان بک مشکل در مرغداری ظاهر شود میزان نمک طعام جیره غذائی بایستی کاهش پیدا کند و میزان پروتئین در جیره غذائی بایستی در حد متعارف بالانس شود. استفاده از سرکه طبیعی سفید رنگ بمیزان 25 تا 50 میلی لیتر برای 100 قطعه پرونده روزی یکبار در آب آشامیدنی بمدت 3 روز بعلت اثر مدر بودن آن به درمان کمک می کند.

در بعضی مواقع سیکوتوکسیکوزیس یا سایر شرایط سمی ممکن است پرندگان را برای ابتلاء‌ به آسیت مستعد سازد . در یک چنین شرایطی آنتی توکسیک و داروهای ضدقارچ ( سولفات مس یک در 2هزار) را در جیره غذائی طیور مبتلا مخلوط سازید.

سندروم مرگ حاد

سندروم مرگ حاد Acule Dcath Syndrome (ADS) وضعیتی را توصیف می کند که در آن جوجه های گوشتی سالم بطور ناگهانی بدون علت مشخص تلف می شوند. سندروم مذکور همچنین بعنوان سندروم مرگ ناگهانی ،‌حمله قلبی و Flip Over نیزخوانده می شود. این عنوان اخیر الذکر برای این عارضه مورد استفاده قرار گرفته است زیرا پرندگان تلف شده از سندروم عموما روی پشت خودشان خوابیده دیده میشوند. این وضعیت در ابتدا بعنوان ادم ریتین در انگلستان توصیف شده است. و نتیجتا بعنوان مرده در وضعیت خوب در استرالیا خوانده شده است بعد از آن در اروپای شرقی کانادا و امریکا گزارش شده است. پرندگان تلف شده از ADS در غالب گله های گوشتی یافت می شوند. بروز عارضه از 5/0 تا 4٪ تغییر میکند.

یک علت عادی مرگ پراکنده هم در پرندگان تجارتی و هم در مرغان مادر که در تخمگذاری کامل هستند سندروم مرگ ناگهانی است. بیرون زدگی نسوج کلواکی هجوم الدمی شده از مقعد تنها سیمای خارجی این عارضه است.

این سندروم ممکن است سبب مرگ در گله های نیمچه گوشتی شود که از پایان هفته اول به بعد می باشد. نرها غالبا بیشتر از ماده ها مبتلا می شوند. بیشتر لاشه ها روی مفصل خرگوشی خودشان مرده یافت می شوند. به وضعیت خوب این لاشه و فقدان هرگونه هجوم الدمی عضلانی توجه فرمایید.

علائم و پاتولوژی

گزارش شده است که ADS از سن یک تا 8 هفتگی یا بیشتر با ضایعات در سن 2 یا 3 هفتگی در غالب گله ها حادث می شود. در بعضی از گله های گوشتی بروز هفتگی بنظر می رسد که در طول دوره پرورش افزایش پیدا می کند که تصور یک اشتباه در تشخیص یا سندروم متفاوتی را در دامپزشک بوجود می آورد. دستجات پرندگان مرده را ممکن است در مجاورت موتورهای دان خوری یا بخاری ها در داخل مرغداری ها پیدا کرد و تصور نمود که پرنده ها ممکن است قبلا شروع به مردن کرده باشند. برعکس هیچگونه شواهدی در مطالعه رفتاری پیدا نمیشود که ADS بوسیله حوادث محیطی کمی قبل از مرگ بوقوع پیوسته است.

جوجه های مبتلا هیچگونه علائم بالینی یا رفتار غیر عادی تا کمتر از یک هفته قبل از مرگ را نشان نمی دهند. پرندگان ممکن در طول یک حمله ناگهانی که بوسیله از دست دادن تعادل ، تشنج ، بال بال زدن شدید مشخص می شود. جیغ ناگهانی بزنند. غالب پرندگان  روی پشت خودشان می میرند در حالیکه یک یا هر دو پای خود را از هم باز نموده اند یا پاهای خود را بلند کرده اند اما بعضی از آنها ممکن است روی جناغ سینه خود بمیرند یا به پهلوهای خود بیفتند. مقایسه خون پرندگان درست بعد از مرگ از ADS با خون تهیه شده از پرندگان سالم کشته شده هیچگونه اختلافات ثابتی را در مقادیر سدیم ، پتاسیم، کلر، کلسیم ، فسفر ، منیزیم با گلوکز سرم خون نشان نمی دهند. چربیهای کل در بعضی از پرندگان تلف شده از ADS بالا می رود.

در نکروپسی پرندگان تلف شده از ADS علائم گوشت دار شدن خوب با پرشدگی مجاری گوارشی را مشاهده می کنیم. کبدهای بزرگ شده ، رنگ پردیه و شکننده و بمیزان زیادی کیسه صفرا خالی می باشد کلیه ها ممکن است رنگ پردیه و ریتین غالبا هجوم الدمی و ادماتور هستند. هجوم الدمی و ادم ریتین ممکن است تغییرات بعد از مرگ باشد چون به آسانی در پرندگان تازه تلف شده یافت نمی شود. بطن های قلب عموما منقبض شده و تیروئید، تیموس و طحال ممکن است هجوم الد می شوند. ممکن است خون ریزی هایی در کلیه دیده شود. جراحات میکروسکوپیک گزارش شده غیر اختصاصی بوده و شامل هجوم الدمی ادم و در پالایش سلولهای لنفوئیدی در ریتین است. خون ریزی هایی در کلیتین، هیپرپلازی ضعیف سلولهای لنفوئیدی و هتروفیلها در قلب مشاهده می شود و در پالایش سلولی توصیف شده در قلب پرندگان تلف شده از ADS بررسی شده که نرمال هستند. کانون های لنفوئیدی و کانون های گلبول سازی و تکامل گلبول در محلی غیر از محل طبیعی (Ectopic Hemopiesis) دیده می شود ، استفاده از یک رنگ Allochrome و یک هماتوکسیلین بازیک، رنگ اسید کلریک فوکسین، هیچگونه تغییرات استحاله ای را در قلبهای پرندگان تلف شده از ADS نشان نمی دهند. در یک مطالعه بررسی وزن های ارگان به وزن های کبدی نسبی نیمچه های گوشتی تلفی شده از ADS بطور معنی داری بیشتر از وزن های کبد پرندگان نرمال بوده است اما هیچگونه اختلافات معنی داری بین پرندگان مبتلا به ADS و پرندگان کنترل در وزن های نسبی ریتین قلبها و روده ها مشاهده نشده است.

سندرم کم خونی هموراژیک

مرگ و میر شدید در گله های مرغها همراه با خون ریزی در عضلات و ارگان های داخلی و عدم رشد کامل یا رشد ناقص (Aplasis) مغز استخوان سالها است که مشخص شده است. گزارشات اولیه سندرم از انگلستان، امریکا، اسرائیل و اروپا بوسیله Peckham مورد مطالعه قرار گرفته است. آشفتگی قابل ملاحظه مثل علت سندرم کم خونی هموراژیک (HAS) در بسیاری از گله های طیور تا اوایل سال 1970 مشخص شده بود . هنگامی که مطالعاتی نشان می داد که سندرم بایستی بعلت عفونت ویروس باشد بعنوان نتیجه این مطالعات عنوان «‌کم خونی عفونی»‌برای بعضی از محققان بیماریهای طیور برای معرفی سندرم مذکور مورد استفاده قرار گرفت. در این کتاب این عنوان برای مراجعه به بیماری اختصاصی حاصله از عامل کم خونی مرغ (CAA) مورد استفاده قرار گرفته است. CAA ممکن است در حقیقت درگیر تمام مواردی شود که بطور جامع HAS خوانده شده و مبین سیماهای بالینی و پاتولوژیکی سندرم است هرچند موضوع اتیولوژی هنوز هم تا حدی پیچیده است.

علائم و پاتولوژی

بیماری در پرندگان جوان در حال رشد بین 3 و 14 هفتگی اتفاق می افتد و مرگ و میر ممکن است از 1 تا 40 درصد تغییر نماید.

جراحات اساسی و میکروسکوپیک بوسیله Gray و همکارانش، Cover و همکارانش و Veling,Marthedal توضیح داده شده است. پرندگان مبتلا نسوج رنگ پردیده و یا ایکتریک را نشان می دهند که در ناحیه سر این تغییر رنگ مشاهده می شود. خون ریزی ممکن است در اطاق قدامی چشم ظاهر شود. پرها پژمرده و پرندگان سست و بیحال بوده و تمایل به رویهم خوابیدن دارند. اسهال در بعضی مواقع توجه دامپزشک را بخود جلب می نماید. در نکروپسی خون ریزی ممکن است در پوست ساختار عضلانی و احشاء مشاهده شود. خون ممکن است قرمز گیلاسی شده و قوام آبکی پیدا کند، یک پرنده بطور اتفاقی ممکن است علامت Hydroprecardium را نشان دهد،‌ عادی ترین جراحت که کمک زیادی برای تشخیص است در صورت خون ریزی بطور وسیع تغییرات خون ریزی اتفاق می افتد. مغز استخوان رنگ پریده و چرب است.

این تغییرات در ظاهر مغز استخون بعلت کاهش در عناصر گلبول ساز است که بوسیله نسوج چربی جایگزین می شود. خون ریزی های پراکنده نامنظم ممکن است در سینه و عضلات ران ظاهر شوند.

و خون ریزی ممکن است در زیر غشاء‌ سنگدان اتفاق افتاده و سبب سیاه شدن و پوست اندازی آن گردد. خون ریزی های کانونی ممکن است روی سطح خارجی عضله قلب پیدا شود. روده ممکن است خون ریزی های نقطه ای در سطوح مخاطی و سروزی پیدا کند و در بعضی مواقع یک مرکز خونی در سکوم ظاهر می شود.

خون ریزی های زیر جلدی ساق پاها و پاها ممکن است نتیجه اش تشکییل قرحه شود . خون ریزی هایی ممکن است در کبد ، طحال کلیه ظاهر شود. کبد ممکن است به رنگ گل اخری (Oeher) در آمده و با خون ریزی های کوچک مزین شود و یا ممکن است شبکه مشبک شده ای ظاهر شود و بخصوص در امتداد لبه های کبد و کلیه ها ممکن است شواهدی از نفریت را نشان دهند.

Marthedal و Velling به خون ریزی های گرانولومهای قارچی در ریتین توجه نموده اند که بعنوان تظاهرات مقاومت کاهش یافته بحساب آمده اند. مشاهدات مذکور بوسیله محققان دیگر نیز تایید شده است و متخصص آزمایشگاه بایستی تشخیص افتراقی بین گرانولوم های اولیه و ثانویه را مد نظر قرار دهد. Gray و همکارانش نکروز کبد و قرحه های روده ای را در HAS که بهنگام مرحله نهایی بیماری حادث می شوند توصیف نموده اند . این جراحات کبدی و روده ای علامت آرتریت قرحه ای هستند که ممکن است در احیاء و زنده کردن بیماریهای ناتوان کننده تعقیب شوند. لکوپنی و کم خونی در HAS همراه با عمل مغز استخوان تغلیظ شده است. کم خونی Normocylic (وضع طبیعی گلبولهای قرمز) است در کم خونی Normochromic (رنگ طبیعی گلبولهای قرمز) ترمبوسیت های غیر نرمال در لامهای خون مشاهده می شوند. این سلولها بزرگ شده اند و دایره وارت از نرمال بچشم می خورند و مقدار زیادی حفره دار شده اند . زمان پروترومیوسین توسعه پیدا نکرده است. مرغهای مبتلا به HAS دارای PCV در طیف 8 تا 19 بر خلاف طیف 22 تا 26 در پرندگان بظاهر نرمال می باشند.

وقتی بطریق میکروسکوپی مورد آزمایش قرار می گیرند مغز استخوان پرندگان مبتلا از عناصر گلبول ساز تهی هستند و بوسیله نسوج چربی جایگزین شده اند غالب سینوزئیدها رویهم خوابیده اند. مغز استخوان هیپوپلاستیک دارای کاهش آشکار عنصار میوسیتیک است. جراحات میکروسکوپیک توصیف شده در نسوج دیگر شامل خون ریزی و نکروز در کبد، نواحی نامنظم خون ریزی در پولپ قرمز، مواد هیالنیزه در غلاف های آدنوئید و نودول های لنفوئیدی طحال و شواهد نکروز کوآکولاسیون در اپتیلیوم لوله ای کلیه است ، در گزارشات اولیه HAS ذکری از Inclusion Body Hepatitis نشده بود اخیرا Inclusion Body Hepatitis بعنوان یک یافته عادی در همه گیری های HAS توصیف شده است کم خونی آپلاستیک و خون ریزی بعنوان سیماهای متغیر در همه گیری های Inclusion Body Hepatitis گزارش شده است. در یگ گزارش Inclusion Body Hepatitis هیچگونه کم خونی گزارش نشده است. مطالعات بیشتری برای روشن ساختن طبیعت در ارتباط بین Inclusion Body Hepatitis و HAS لازم است . در همه گیری های فیلدی در ماتیت گانگرنوز نیز با HAS همراه شده است.

مشاهدات کلی در مورد آسیت

در دهه اخیر مطالعات زیادی در مورد آسیت در سراسر دنیا بعمل آمده است. که از روی اطلاعات کلی در مورد صنایع مرغی گوشتی از کشورهای مختلفی که به این بررسی پاسخ داده اند چنین بر می آید که تعدادی از این کشورها روی مضار ارتفاعات زیاد  تاکید داشته اند و عقیده آنها اینستکه در پاتوژنز بیماری آسیت ارتفاعات تاثیر داشته است.

تغییرات زیاد درجه حرارت بعنوان یک فاکتور زمینه ساز مهم دیگر مطرح می باشد که باعث بروز آسیت در بعضی از کشورها شده است. مقایسه های بین تغذیه انفرادی و برنامه های واکسیناسیون اختلافات زیادی را نشان می دهد. سایر فاکتورهای مدیریتی روی تکامل آسیت تاثیر می کنند. کشور بولیوی تنها کشوری بوده که تحت تاثیر بستر مرطوب و مقادیر آمونیاک بالا قرار گرفته است اگر چه کشورها نور مداوم برای طیورشان فراهم کرده اند و برزیل، آلمان و اسرائیل نور را بعد از 3 روز اول کاهش داده اند. در مورد کشور اسرائیل طول روز کوتاهتر از 18 ساعته دوره 21 تا 42 روزه مورد توجه قرار گرفته است. باستثنای یمن که زمان فاصله 20 روزه بین فرستاد محصول به بازار بوده است . برزیل تنها کشوری بوده که بطور وسیع از بستر استفاده مجدد نموده و تا 5 بار جوجه ریزی از بستر واحد استفاده کرده است . در آرژانتین و هندوستان بستر غالبا برای دوبار محصول بکار می رود و اما در تمام سایر کشورهای مورد سوال سالها پس از هر بار جوجه ریزی تخلیه شده و تمیز و ضد عفونی شده اند. در اکثریت کشورهای با درجه حرارت بیشتر تراکم گله در داخل سالنها 14 تا 15 پرنده بازاء هر متر مربع بوده است اگر چه گرایشی برای تراکم کمتر در اقلیم های گرمتر مطرح بوده است . تهویه طبیعی سالنها بوسیله غالب کشورها انجام شده اگر چه یونان و ایتالیا نیز استفاده از 50 درصد تهویه فشار منفی را ذکر کرده اند. در یک شرکت مهم در دانمارک تهویه با فشار مثبت بطور استثنایی مورد استفاده قرار گرفته است.

باوانتیلاتورهای دیواری با انتهای سه گوش و در محل سقف بوده در حالیکه در کشور دیگر 95 درصد سالنها تهویه فشار منفی را مورد استفاده قرار داده اند . در دو موسسه خیلی وسیعتر در کشور سویس یکی از تهویه مثبت و دیگری از تهویه منفی در سالنهای خودشان استفاده می کنند. ایتالیا، مالزی، پاکستان و چین بیشترین موارد بروز آسیت را در ماههای زمستان داشته اند و طیف بین 15 تا 20 و 10 تا 15 و 10 تا 20 را گزارش کرده اند . کمترین میزان بروز بوسیله دانمارک ذکر شده است که آسیت مشکلی در این کشور نیست اگر چه خیلی کم اتفاق

می افتد . گله های نیمچه های گوشتی با چرای آزاد از سن 4 هفتگی ببعد در این کشور پرورش داده می شوند. سایر کشورهایی که بروز کم بیماری را داشته اند شامل آلمان (2/0 درصد) و برزیل (4/0 درصد) بوده است اولیه ترین موارد آسیت در بولیوی مشخص شده (در جوجه های 5 روزه ) بعبارت دیگر وجود بیماری در کشورهای دیگر از ده روزگی در برزیل و در یمن و تا 35 روزه در یونان و مالزی تغیر می کند. اوج مرگ و میر از آسیت برای غالب کشورها بین 34 و 38 روزگی بوده است . ابتلا در یمن تا سن 20 روزگی و در ایتالیا و کانادا سن 49 روزگی و 56 روزگی بوده است موثرترین درمان ها در ارتباط با تهویه کنترل چالنج تنفسی و مقادیر بالای مایکوتوکسین در جیره های غذایی و مقادیر زیاد آمونیاک بوده است.

بالاخره خارج ساختن نمک زیادی و آلوده کننده های مایکوتوکسین از جیره های غذایی و گرم کردن خوب سالن و استفاده از مکمل ویتامین C و کم کردن رشد اولیه بوسیله محدود ساختن مصرف غذا از بهترین عوامل درمانی به حساب آمده اند.

کنیا تنها کشوری بوده که جزئیات این درمان اخیر الذکر را مد نظر قرار داده است که برنامه محدودیت غذایی یک روزه را اجرا کرده است و در دوره شروع کننده (Strater) در روزهای 7، 9، 11، 13 غذا مصرف نکرده است . و میزان پروتئین مصرفی را پائین آورده است و بوسیله تعدادی از کشورها برای کنترل آسیت مورد استفاده واقع شده است.

مرغداران در کشور آرژانتین علاقمند به منافع حاصله از داروی Acetylsalicylic Acid  بعنوان وسیله کاهش دهنده آسیت در ماههای زمستان بوده اند. سایر درمانهای عادی شامل استفاده از Mcthionice.Sorbitol در یمن و پاکستان بوده است . کاهش دادن مقادیر انرژی در غذا با اضافه کردن 25درصد سبوس گندم یا خارج کردن کامل جیره غذایی تجارتی برای مدت 2 تا 3 روز بهنگامی که فقط از برنج برای تغذیه طیور استفاده شده است از دیگر راههای درمانی بوده است. که استفاده موثر از 2/0 درصد بیکربنات دو سود در جیره غذایی و آبخورهای نیپیلی را مد نظر قرار داده است. پرندگانی که از مکمل بیکربنات دو سود در جیره غذایی نیز در پاکستان مطلوب بوده است که در این کشور محلول 2 درصد شکر بکار رفته و فور از ولیدون و داروهای سولفامیدی را از جیره غذایی خارج ساخته اند و در کاهش وزن نیمچه های گوشتی که بطور روتین واکنش دار بوده اند . آسیت مشاهده شده است که به میزان قابل ملاحظه ای از 250 تا 300 گرم در یمن با مقایسه با پرندگان سنگین تر از 5/1 تا متجاوز از 2 کیلو در یونان ، مالزی، کانادا، ایتالیا تغییر کرده است . اکثریت کشورها در مورد مدیریت جوجه ها این مسئله را خاطر نشان کرده اند که تقریبا 100 قطعه جوجه را در یک جعبه (میانگین 60 تا 70 در 40 سانتیمتر مربع) قبل از نقل و انتقال به فارم پرورش جای داده اند. هرچند فاصله ای که پیموده شده به میزان قابل ملاحظه ای از چند کیلومتر تا متجاوز از 500 کیلومتر در بولیوی متغیر بوده است . زمانی که در آن گرم کردن وسیله نقل و انتقال شروع شده (قبل از جای دادن جوجه ها) تقریبا یک تا چهار ساعت بوده است. اگر چه در بعضی از کشورهای گرمسیر بطور طبیعی درجه حرارت بالا بوده است. درجه حرارت در طول حمل و نقل از 24 تا 27 درجه سانتگیراد در پاکستان تا 38 تا 39 درجه سانتیگراد در چین متغیر بوده است میانگین حدود 30 درجه سانتیگراد قبل از رسیدن جوجه ها به فارم گرم کردن سالنها در غالب کشورها مورد عمل قرار گرفته است . باستثنای بولیوی و مالزی تمام کشورها غیر از پاکستان هوای تازه بهنگام تفریح در زیر دستگاه مادر تدارک دیده اند. در جای دادن طیف درجه حرارت میانگین بین 31 و 33 درجه بوده و فقط در معدودی از کشورها با این درجات اختلاف وجود داشته است. (آرژانتین 27 تا c28) (پاکستان 24 تا c27) و (چین 38 تاc39) بوده است که خارج از این طیف بوده است . در مورد گله متعادل ساختن درجه حرارت در حد پائین تری بوده است با میانگین بین 5/2 در هفته . بر اساس این بررسیها کمترین بروزها مربوط به کشور دانمارک بوده است (1٪<) و بیشترین بروز در کشور پاکستان (10 تا 20درصد) بوده است. میانگین حدود 4درصد با اولیه ترین موارد در سن 35 تا 42 روزگی اتفاق افتاده است. اوج مرگ و میر نیز بطور وسیع از سن 9 تا 24 روزگی در کانادا است و در سن 14 روزگی در چین و آلمان و تا 45 تا 55 روزگی در کشور آرژانتین و 49 روزگی در ایتالیا مشخص شده است.

بحث در مورد مشکل آسیت

بررسی وسعت مشکل آسیت در صنعت پرورش نیمچه گوشتی اهمیت این بیماری را بخوبی روشن می سازد و اهمیت مدیریت سطح بالا را در کنترل سلامتی و رفاه پرندگان تاکید می نماید. از روی مطالعات انجام شده در سراسر جهان چنین مشخص شده است که محیط به وضوح دارای اثر زیادی روی بروز آسیت در بسیاری از کشورها است که فاکتورهایی نظیر ارتفاعات زیاد، تغییرات زیاد در درجه حرارت و کشورهای گرمسیری با رطوبت و بارندگی بالا همگی می توانند وضعیت را به فاجعه ای بزرگ تبدیل نمایند. بروز مواد آسیت گزارش شده بوسیله کشورهای مختلف در این بررسی و در سایر بررسیهایی که اخیرا صورت گرفته تغییرات زیادی را نشان می دهند. در ارتباط با مسائل جغرافیایی این مسئله احتمالا متدهای متفاوت جمع آوری سوابق را که از تخمین سالیانه روی فارم تا سوابق دامپزشکی در ارتباط با ضبط لاشه ها در مجتمع پروسس تغییر می کند مشخص می نماید . یک آنالیز و تجزیه و تحلیل اپیدمیولوژیکی آسیت از یک چنین سوابقی اخیرا در کانادا منتشر شده و سوابق نشان داده است که افزایش فاحشی در بروز آسیت از 5/3 درصد در سال 1986 با تقریبا 19درصد در سال 1994 بوجود آمده است . مد فشرده وضعیت سوابق در این بررسی ثبت نشده است . هرچند بروز آسیت از 18 کشور در این بررسی 7/4 درصد بوده است. اما وقتی با سوابق بررسیهای قبلی در مورد آسیت توام شده یعنی 4/1درصد از آمریکا  و انگلستان و 2/0 درصد از اروگوئه بروز کلی از 21 کشور در مورد مرگ پرندگان از آسیت 2/4درصد بدست می آید. با جمعیت کلی نیمچه های گوشتی و جوجه ریزی تقریبا 9/12 میلیون در دنیا که تخمین بروز 2/4درصد آسیت به تقریبا 560 میلیون پرنده در ارزش کل فروش مربوط می شود که بر حسب قیمت های سال 1993 حدود یک میلیون دلار آمریکایی بالغ می شود. ما فقط می توانیم تصور کنیم که در مسئله آسیت اگر ضبط های کلی در مجتمع پروسس را حساب آوریم زیانها همگی بالاتر خواهد بود و از روی مطالعات اپیدمیولوژی از طرف کانادا در مورد کشورهایی نظیر دانمارک آلمان و برزیل با سالیانه کمتر از 1درصد آسیت ممکن است قادر به تهیه و تدارک اطلاعات با ارزشی در مورد کنترل کیفیت برای سایر کشورهایی باشیم که بروز بالاتری دارند. اما با توجه به سیماهای جغرافیایی مشابهی که در آنها بچشم می خورد می توانیم طریقه پرورش آنها را الگو قرار دهیم و موفقیت های چشم گیری در این رابطه بدست آوریم. با توجه به همین مطالعات اکنون مشخص شده است که استفاده از سیستم های مختلفی برای کاهش استحصال وزن بدن برای تهویه کافی کنترل چالنج منفی و آلودگی آمونیاکی و خارج ساختن نمک اضافی یا سدیم از جیره غذایی و تکمیل جیره غذایی یا آ»‌با ویتامین c و آسوده ماندن جوجه های پرورشی از استرس سرما از عواملی هستند که در این مورد می توانند به مرغدار کمک نمایند.

بدون شک موثرترین درمان ها بر اساس این بررسیها بمنظور کنترل آسیت برنامه یک روز غذا ندادن بوده است که در کینا مورد استفاده واقع شده و بدینترتیب جلو سرعت رشد را گرفته و در حقیقت سرعت رشد را تنظیم کرده است . این برنامه با موفقیت در سالهای اخیر بکار رفته و نتیجتا بروز سالیانه بیماری را در نواحی مرتفع نایروبی با ارتفاع 5600 متر از سطح دریا از 30 درصد تا 5درصد کاهش داده است. هنگامیکه این برنامه در طول دوره شروع کننده برای جوجه ها در مناطق مرتفع در مکزیکو صورت گرفته منافع زیادی از نظر کاهش موثر آسیت بدون وجود مصالحه وزن بدن یا کفایت ضریب تبدیل غذا به گوشت در برداشته است. توجه دقیق به کنترل تهویه سالن ها مسئله دیگری بوده که بوسیله تعدادی از کشورها در بررسی بعمل آمده مورد نظر قرار گرفته است. تهویه کافی منافع زیادی در بررسی مسئله در آمریکا و انگلستان در برداشته است فشار منفی تهویه قوی سیستم ترجیحی مورد استفاده در غالب سازمانها بوده است . اگر چه آسیت بیشتری در آنهایی که از سیستم های مثبت استفاده کرده اند بوجود آمده است.

تقریبا تمام کشورها در مورد زیان حضور مقادیر بالای آمونیاک همراه با بستر مرطوب توجه کرده اند . مطالعه با میکروسکوپ الکترونی صدمه وارده بر مژک های دستگاه تنفسی را بعد از مواجهه با تراکم های خیلی پائین آمونیاک نشان داده است. بکار بردن ممانعت کننده و اوره از در جیره غذایی طیور اثر کاهش دادن آمونیاک روده ای و نهایتا بروز کم آسیت را در برداشته است.

مایع آستیک ممکن است نیمه لخته ای باشد کبد کوچک و دارای مرزهای مدور است . گشاد شدگی طرف راست قلب و پرخونی شدید ریتین و سایر احشاء از یافته های اصلی این عارضه است . مراحل نهایی نسبت به نقص قلبی پرخونی آنالوگ است.

میانگین تراکم ازدحام مورد استفاده بوسیله اکثریت کشورها در این بررسی 14 تا 15 پرنده در هر متر مربع با کاهش کم در کشورهای گرم تر بوده است . در کشور انگلستان بررسی آسیت در نیمچه های گوشتی نشان داده است که وقتی تراکم بیشتر شده (p<0.0001) بروز آسیت بطور معنی داری بیشتر شده است. در این وضعیت ریختن 15 تا 18 قطعه جوجه در هر متر مربع با مقایسه با 18 تا 24 قطعه در هر متر مربع مقادیر آسیت کمتری را نشان داده است و این افزایش تعداد در بسیاری موارد ضایعات زیادی بدنبال داشته است ضمنا کاهش تعداد جوجه ها در سالن همراه با میزان رشد بهتر بعنوان نتیجه تراکم کمتر و ازدحام کاهش یافته بوده است. آلمان برای مثال با بروز پایین آسیت (2/0 درصد) در طول 3 سال گذشته بیشترین تراکم را 25 پرنده در متر مربع گزارش داده است . در بررسی آسیت در کشور انگلستان فاکتورهای مختلفی در ارتباط با نقل و انتقال جوجه ها از هجری به فارم مد نظر قرار گرفته است که بینهایت برای بهبود وضع آنها اهمیت داشته است. این مسئله با بررسیهای بعمل آمده در مطالعه های جاری مسئله روشن شده است و این مطلب مشخص گردیده است که برای مثال عادی ترین تراکم جوجه ها در جعبه ها 100 بوده است. بررسی عارضه در کشور انگلستان نشان داده است که آسیت بیشتری در فارم هائی مشاهده شده که جوجه های خود را در این تراکم تحویل نگرفته اند و با توجه به فاصله پیموده شده آسیت بیشتری در فارم هایی که راه طی شده از هجری بیشتر بوده بوقوع پیوسته و هرچه درجه حرارت در موقع نقل و انتقال بیشتر بوده موارد بیماری نیز زیادتر بوده است . ممکن است اثرات مغایری روی جوجه ها بوقوع پیوسته باشد مثلا هرگاه وسایل نقل و انتقال دهنده برای مدت طولانی تری گرم شوند (یکی دو ساعت) با مقایسه با زمانهای کوتاهتر در این حالت موارد بیماری بیشتر خواهد بود.

مدت زمانی که سالنها قبل از رسیدن جوجه ها گرم شده اند نیز برای رفاه پرنده ها بحرانی بوده است و موارد آسیت بیشتری در فارم هایی که گرم کردن سالنها بمدت یکی دو روز صورت گرفته با مقایسه با فارم هایی که فقط چند ساعت گرم شده اند مشاهده شده است. این مسئله تاکید شده است که چنین تغییرات گرمایی ممکن است استرس غیر قابل قبولی را پاسخ دهند و همراه با سایر استرس های توام شده با نقل و انتقال جاده ای مطرح شود که کلا این عوامل در پاتوژنز آسیت در ابتدای زندگی جوجه مشارکت پیدا کند. بررسیهای بعمل آمده در هر دو تجربه تاکید به این مطلب دارند که اهمیت مدیریت دقیق کنترل جوجه های یک روزه نه تنها متعاقب جوجه ریزی در سالن بلکه حتی قبل از رسیدن آنها به فارم اهمیت دارد.

در بعضی از کشورها گزارشات قبلی در مورد سندره مرگ ناگهانی Sudden Death از آسیت تجاوز کرده است و موارد بیشتری از آن دیده شده است . هر چند بروز حد وسط یا میانگین SDS در این کشورها از این بررسی در حدود 4 درصد کمی پائین تر از بروز کل آسیت بوده است و مثل آسیت طیف هایبروز بین کشور ها کاملا قابل توجه بوده است.

کمترین مقدار از 1٪< در دانمارک تا بیشترین مقدار با 10 تا 20 درصد در پاکستان تغییر کرده است. در بررسی انجام شده در کشور انگلستان بروز 8/0 درصد بوده است اگر چه این میزان کم ممکن است در ارتباط با مشکل تعریف باشد . با طیف سرتاسر نواحی از 3/0 درصد در ایرلند شمالی تا 3/1 درصد در شمال انگلستان مواجه شده اند. یک بازنگری عالی روی SDS از کانادا بروز ناگهانی 5٪< را نشان داده است . محققان تاکید کرده اند که SDS احتمالا در اصل چند فاکتور o بوده است و روی متابولیسم پرندگان تاثیر داشته است . این مسئله مهم از حساسیت زیادی برخوردار شده است که یک تعریف استاندارد با پروتکل کالبد گشایی برای آنهایی که علاقمند به مطالعه در خصوص این وضعیت هستند بشود. در جمع بندی این بررسی باید گفت که مطالعه مدیریت ضعیف مرغداری به وضعیت کیکی شدن بستر توجه فرمایید و حالت و وضعیت نشستن مرغهای تخمگذار را روی قفسهای لانه ای بنگرید. این قبیل سالنها با تهویه ضعیفی که دارند زمینه را برای آسیت و بیماریهای قلبی عروقی طیور فراهم می کنند و در این رابطه خسارات جبران ناپذیری را بوجود می آورند. نباید فراموش کرد که فراوری خوب مرغداری مستلزم سه اصل کلی است اول مرغداری خوب دوم مرغدار خوب و سوم دامپزشک خوب. مرغداری خوب با توجه با استانداردهای بین المللی بایستی بنا شود و مرغدار بایستی آموزشهای لازم را ببیند و اطلاعات علمی را در حد قابل قبولی بدست آورد و دامپزشک مرغداری بایستی دانش روز را در زمینه پرورش و تغذیه و بهداشت و بیماریهای طیور داشته باشد.

اکثریت وسیعی از نیمچه های گوشتی را در دنیا می پوشاند و روی وسعت وضعیت در ترمهای بروز بیماری، ضایعات اقتصادی و مدیریت پرورش پرندگان بمنظور کنترل این مشکل مداوم در حال افزایش فوکوس می شود. با یک کلمه بروز که بطور جاری روی 2/4 درصد قرار می گیرد. مقدار ارزی ضایعات برای صنعت پرورش طیور گوشتی در دنیا متجاوز از یک میلیون دلار تخمین زده شده است و با وجود اختلافات جغرافیایی ، تغییرات در کشورها زیاد است. تغییرات در مدیریت پرندگان ممکن است لازم شود بنحوی که کنترل کافی برای مثال مورد عمل قرار گییرد. مشارکت بیشتر بین پرسنل کلیدی در تمام کشورهای آشنا با این وضعیت بایستی تشویق و ترغیب شود. بر اساس بررسیهای بعمل آمده در طول 5 سال اخیر در ایران موارد آسیت بیشتر بعلت اشکال در وضع تهویه اشکال در تهیه جیره های متعادل غذایی و اشکال در مدیریت پرورش طیور خلاصه می شود. بموجب مطالعات اینجانب استفاده از ویتامین c و داروهای مدر تا حدی در کاهش بحران بیماری موثر بوده است. اما هیچگاه چاره بیماری نبوده است و بهمین علت اصلاح وضع مدیریت وضع تهویه و نیز جیره غذایی و جلوگیری از مسمومیت در اثر دادن سموم و داروهایی که بطور بی رویه مورد استفاده قرار می گیرند در کاهش بحران بیماری تاثیر بسزایی داشته است . غذا ندادن بمدت یک روز بعد از هفته دوم (در هفته سوم) نقش موثری در کنترل بیماری Flip-Over داشته است. خشک نگهداشتن بستر و در نظر گرفتن ارتفاع مناسب برای بستر بخصوص در پائیز (10 سانتیمتر ضخامت بستر) و زمستان (12 سانتیمتر ضخامت) در کاهش بحران بیماری در تجربیات و مطالعات نویسنده موثر بوده است.

بالا بردن میزان متیونین جیره غذایی (7/0 کیلو در تن) و کاهش دادن نمک جیره غذائی (رسانیدن آن به 1 تا 5/1 کیلو در تن) افزایش ویتامین A بمیزان 2 کیلو در تن و اضافه کردن بیکربنات دو سود (بمیزان 2 کیلو در تن از سن 33 روزگی ببعد) همراه با اضافه کردن شکر به آب آشامیدنی طیور از روز سی و سوم بمدت یک هفته (بمیزان یک کیلو در 1000 لیتر آب) در تقلیل بحران بیماری و بهبود وضعیت موثر بوده است.

منابع و ماخذ مورد استفاده

1- منابع انگلیسی

1- Diseases of Poultry by Calnek.

2- Poultry Diseases by Jordan.

3- Diseases of Poultry by T.G. Hungerford.

4- The Health of Poultry by Mark Pattison.

5- Manual of Poultry Diseases by B.S Bains (Rochc).

6- Poultry Diseases Diagnosis and Treatment by H.V.S Chuha.

7- Diseases of Poultry and their control by Rajesh Chandra.

2- مجلات خارجی

1- Poultry International

2- World Poultry.

3- Turkey World.

4- Veterinary Record.

5- Avian Pathology.

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۴ تیر۱۳۸۸ساعت 22:56  توسط وحید سعیدی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

نوشته های پیشین
فروردین ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۰
آبان ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
تیر ۱۳۸۹
اردیبهشت ۱۳۸۹
فروردین ۱۳۸۹
اسفند ۱۳۸۸
بهمن ۱۳۸۸
دی ۱۳۸۸
آذر ۱۳۸۸
آبان ۱۳۸۸
مهر ۱۳۸۸
شهریور ۱۳۸۸
مرداد ۱۳۸۸
تیر ۱۳۸۸
خرداد ۱۳۸۸
اردیبهشت ۱۳۸۸
فروردین ۱۳۸۸
اسفند ۱۳۸۷
بهمن ۱۳۸۷
دی ۱۳۸۷
آذر ۱۳۸۷
آبان ۱۳۸۷
مهر ۱۳۸۷
شهریور ۱۳۸۷
مرداد ۱۳۸۷
تیر ۱۳۸۷
خرداد ۱۳۸۷
اردیبهشت ۱۳۸۷
فروردین ۱۳۸۷
اسفند ۱۳۸۶
بهمن ۱۳۸۶
دی ۱۳۸۶
آبان ۱۳۸۶
مهر ۱۳۸۶
آرشيو
آرشیو موضوعی
پرورش گاو شیری
پرورش گاو گوشتی
پرورش مرغ تخمگذار
پرورش مرغ گوشتی
پرورش گوسفند
پرورش شتر مرغ
پرورش بلدرچین
پرورش اردک و بوقلمون
پرورش اسب
پرورش زنبورعسل
تغذیه دام و طیور
بیماری های دام و طیور
ژنتیک و اصلاح نژاد در دام و طیور
آناتومی
صنايع وابسته به دامپروري
ساختمان و تاسیسات دامپروری
اخبار
عکسهای دانشجویان
نمرات اولیه
نمرات نهائی
نویسندگان
وحید سعیدی
امید نوفرستی
مهندس سید علیرضا غفوریان
پیوندها
دانشجویان علوم دامی دانشگاه آزاد مشهد
سازمان خواربار جهانی (F.A.O)
فدراسیون بین الملی خوراک صنعتی دام
کتابخانه ملی کشاورزی آمریکا (USDA)
مرکز بیوتکنولوژی دامی دانشگاه رسلین
انجمن متخصصین علوم دامی خراسان
شبکه کشاورزی و منابع طبیعی ایران
مجتمع آموزشی گلبهار
گنجينه مقالات دام و طيور
وبلاگ انجمن علمی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی رشت
میکروبیولوژی
وبلاگ دانشجویان آموزشکده کشاورزی شهرکرد
باغبانی
ويژه‌نامه تخصصي كروكوديل
بهداشت 85 _ علوم پزشکی اراک
انجمن علمی کشاورزی مشگین شهر
Genetic and Animal Breeding
بزرگترین سایت نجوم
شرکت تعاونی دانش آموختگان کشاورزی قم
مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور گرمسار
کنترل تولید مثل در گاو شیری
گروه خاكشناسي دانشگاه فردوسي
دانشجویان باغبانی 87 دانشگاه ساری
وبلاگ نخصصی گیاهپزشکی و گیاهان دارویی
کشاورز ساده
دام ، طیور ، آبزیان
دانستني هاي علوم دامي
Sid
مقاله تحقیق کشاورزی زراعت باغبانی ترویج
علوم دامی
گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی
پرورش زنبورعسل و بیماریها وافات زنبورعسل
گیاه پزشکی از منظر حشرات
سایت تخصصی دانشجویان گروه علوم دامی ساری
مکمل بافری ماکرو
علوم دام دانشگاه فردوسی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

Powered by WebGozar