اولین سایت تخصصی علوم دامی

 نیازهای پروتئینی گاو در مراحل مختلف رشد

احمدرضا نصرت، شهاب احتشام، امیر حسین احمدیان یزدی، امیر حسین رضائیان

 دانشجویان کارشناسی علوم دامی

اهمیت پروتئین

 جذب اسیدهای آمینه موجود از دستگاه گوارش برای نگهداری ، فعالیت های تولید مثلی و شیر دهی گاوهای شیری ، حیاتی است . این اسیدهای آمینه ضروری باید از تجزیه پروتئین تخمیر نشده جیره و یا از پروتئین میکروبی ، که دراثر تخمیر در شکمبه تولید شده اند ، فراهم گردند . وقتی که گاوها از جیره های ویژه که تنها منبع ازتی آنها ازت غیر پروتئینی باشد ، تغذیه شوند . پروتئن میکروبی تولید شده برای دامهای در حال رشدی که دارای فعالیت شکمبه ای طبیعی هستند کافی می باشد و این رشد در مقایسه با آنهایی که ازجیره های معمولی و حاوی مکمل های پروتئینی تغذیه کرده اند 65 درصد خواهد بود.

  در حقیقت چنانچه گاو شیری با جیره فاقد پروتئین تغدیه شود ، 4000 کیلو گرم شیر در هر دوره شیر دهی تولید می نمایند . و با تأمین پروتئین در 20 و یا 40 درصد ازت مورد نیاز حیوان ، تولید بترتیب 1000 و 1500 کیلوگرم افزایش می یابد .

 پروتئین های موجود درعلوفه و منابع کنستانتره انرژی زا ، که مورد استفاده دام قرار می گیرند ، بخشی از پروتئین جیره را تشکیل می دهندکه از تخمیرات شکمبه رهایی جسته و این پروتئین بعلاوه پروتئین میکروبی سنتز شده از مواد ازته غیر پروتئینی ممکن است برای تولید 20 کیلوگرم شیر در روز کافی باشد.

 با افزایش تولید شیر ، مقدار پیشتری از پروتئین رهایی یافته از تخمیرات لازم است تا بتو اند نیاز پروتئینی حیوان را برأورده سازد . با استفاده از احتیاجاتی که بعدا توضیح داده می شود ، یک گاو 600 کیلو گرمی که 40 کیلوگرم شیر با 4 درصد چربی و 5/3 درصد پروتئین تولید کند روزانه 1400 گرم پروتئین و 6/29 مگا کالری انرژی در شیر و یا 47 گرم پروتئین به ازا هر مگا کالری انرژی ، ترشح می نماید: یک تلیسه 200 کیلوگرمی هلشتاین که روزانه 700 گرم افزایش وزن دارد ، 148 گرم پروتئین و 95/1 مگا کالری انرژی در بافت ها و یا 67 گرم پروتئین به ازاء هر مگا کالری انرژی در بدن ذخیره می کند، ، در مثالهای فو ق سهم پروتئین و انرژی نگهداری به کل احتیاجات دام و نیز بازده فعالیت های مختلف تولیدی متفاوت است.  

 نتیجتا ، نسبت انرژی به پروتئین مورد نیاز در جیره حیوان با آنچه که در تولیدات آنها وجود دارد متفاوت خواهد بود . همچنین تأمین پروتئین مورد نیاز برای ذخیره دربافتها بسیار سخت تر از پروتئین مورد نیاز برای تولید شیر است ، زیرا دامهای درحال رشد نمی توانند به طور موقت از پروتئین بافتی استفاده کنند. حال آن که، گاوهای شیرده در اوائل شیر دهی به مدت کوتاهی از پروتئین های فوق به عنوان منابع پروتئینی استفاده می کنند.

 

واحد های نیاز و تأمین پروتئین

 با افزیش شیر تولیدی هر گاو اهمیت تأمین پروتئین رهایی یافته از تخمیرات شکمبه ، بیشتر و بیشتر میگردد. چنین موضوعی نیز در مراحل اولیه که رشد حیوان سریع است نیز صدق می نماید . اهمیت پروتئین رهایی یافته از تخمیرخوراک درشکمبه ، دلالت بر این امر می کند که این واحد بیان کننده احتیاجات ، به صورت پروتئین جذب شده از دستگاه گوارشی ، یا به عبارت اختصاصی تر، اسیدآمینه جذب شده از روده باریک بیان گردد .

 شکل صفحه بعد جریان عبور پروتئین غذا را در دستگاه گوارش حیوان و روند آن را در مراحل مختلف ، از پروتئین جذب شده تا پروتئین خروجی از طریق مدفوع و ادرار ، نشان می دهد . در نشریه (استفاده ازت در نشخوارکنندگان) چاپ انجمن ملی تحقیقات (1985) جنبه های فوق بطور خیلی کامل بحث گردیده است . الگوی این شکل با الگویی که بر مبنای پروتئین خام قابل هضم است و در آن پروتئین اضافی تحت تخمیرات شکمبه تجزیه و هضم می گردند ، متفاوت است . به طوری که در آنجا آمونیاک به عنوان پروتئین قابل هضم و نه به عنوان پروتئین جذب شده تعریف شده است . همچنین این روش با الگوی معمولی ، که بر پایه کل پروتئین خام است و در آن پروتئین جذب شده به عنوان بخشی از پروتئین جیره که احتمالا از تخمیرات شکمبه رهایی یافته است ، ولیکن کل پروتئین خام نیست ، متفاوت است . بنابراین واحد های احتیاج مواد مغذی حیوان به صورت پروتئین جذب شده همیشه مساوی یا بیشتر از احتیاج بر مبنای پروتئین خام ، خواهد بود.

 عوامل موثر در تأمین پروتئین جذب شده

 1) نسبتی از پروتئین مصرفی IP که به پروتئین مصرفی قابل تجزیه (DIP) و پروتئین غیر قابل تجزیه (UIP) تقسیم می شود .

 2) حاصلی که از جمع جبری خروجی آمونیاک و تراوش اوره در شکمبه تشکیل می شود .

 3) پروتئین خام حاصل از پروتوزا و باکتریها (BCP) نسبت به انرژی تخمیری .

 4) پروتئین حقیقی موجود در پروتئین خام باکتریها و پروتوزاها (BTP) .

 5) نسبت پروتئین قابل هضم (DBP) موجود در پروتئین حقیقی باکتریایی و پروتوزوآیی و پروتئین مصرفی غیر قابل تجزیه قابل هضم .

 6) تغییر و تبدیلات پروتئین بافتی .

 

* جریان آمونیاک و اوره :

 جریان ازت از شکمبه به دو صورت که شامل جریان جذب ازت از شکمبه و عبور آمونیاک است رخ می دهد . جریان ورودی ازت به شکمبه نیز از ورود خون به بزاق صورت می گیرد . جریان خروجی آمونیاک از دستگاه گوارش ب تغییری بین 16 تا 80 درصد و متوسط 40 درصد از ازت مصرفی و تراوش اوره به درون دستگاه گوارش با تغییر 10 تا 42 درصد و میانگین 23 درصد همراه بوده است .   

 

* پروتئین خام باکتری ها و پروتوزوآ :

 در سیستم پروتئین جذبی ، تولید پروتئین خام باکتریایی و پروتوزوآیی (BCP) معادل پروئین قابل دسترس شکمبه (RAP) فرض شده است . نسبت خروجی پروتئین شکمبه (RIP) به پروتئین مصرفی (IP) 15/0 فرض می شود. این دو عامل به نوعی با یکدیگر ترکیب می گردند که پروتئین خام روده باریک به عنوان بخشی از پروتئین مصرفی ، و همچنین به صورت تابع خطی از پروتئین مصرفی قابل تجزیه به عنوان بخشی از پروتئین مصرفی می باشد . بر اساس اطلاعات منتشره توسط انجمن ملی تحقیقات آمریکا ، تولید پروتئین خام باکتریایی و پروتوزوآیی تابعی از NEL  و  TDNمی باشد .

 - در گاوهای شیری مقدار پروتئین خام باکتریایی و پروتوزوآیی تولیدی روزانه به گرم با درنظر گرفتن NEL مصرفی به مگا کالری به طریق زیر محاسبه می گردد :

 BCP = 6.25(-30.93 + 11.45NEL)

  - در گاوهای در حال رشد مقدار پروتئین خام باکتریایی و پروتوزوآیی تولیدی روزانه به گرم با درنظر گرفتن TDN مصرفی روزانه به کیلوگرم به طریق زیر محاسبه می گردد :

 BCP = 6.25(-31.86 + 26.125 TDN)

 

* پروتئین حقیقی قابل هضم باکتریها و پروتوزاها :

 نسبت حقیقی باکتریها و پروتوزاها (BTP) به پروتئین خام باکتریایی و پروتوزائی 8/0 فرض می شود . باقیمانده پروتئین خام باکتریایی و پروتوزائی که به صورت اسیدهای نوکلوئیک (NCP) است نسبت به پروتئین خام آنها 2/0 فرض می شود .  پروتئین قابل هضم باکتریایی و پروتوزآئی 80 درصد یا 8/0 می باشد .

 

مفهوم کیفیت پروتئین

 احتیاجات اسید آمینه ای گاوهای شیری مانند خوک و طیود پایه ریزی نشده است . با توجه به تحقیقات صورت گرفته در گونه های دیگر و تعدادی از نشخوار کنندگان ،اختلافاتی در راندمان جذب و استفاده اسیدهای آمینه وجود دارد . ترکیب نسبی اسیدهای آمینه ضروری پروتئین شیر و بافتها در جداول موجود در صفحات بعد آمده است . در بین ده اسید آمیه ضروری ، اختلاف نسبتا کم است ، به جز لوسین و آرژنین که بترتیب کمتر و بیشتر در

 

بافتها و میکروب ها نسبت به شیر هستند .همچنین هیستیدین نسبت به حد مطلوب در

 

 

نیازهای پروتئینی گاو

 نیاز های پروتئینی برای نگهداری

 پروتئبن برای ساختن و ترمیم بافتهای بدن به عنوان بخشی از فعالیت متابولیکی حیوان مورد نیاز است . فزون بر بافت ماهیچه ای ، ترکیبهایی مانند آنزیمها و برخی از هورمونها از جنس پروتئین هستند که بتدریج در بدن مصرف می شوند و باید جایگزین شوند . برای این که بدن از نظر پروتئین ، در تعادل باقی بماند ، باید پروتئین هدر رفته به وسیله منبعی غذایی تأمین شود. مقدار پروتئین هدر رفته به جثه حیوان ، جیره غذایی و نوع آن و کیفیت پروتئین بستگی دارد .

 نیاز های پروتئینی نگهداری ، با محاسبه عواملی برآورد شده است که موجب هدر روی پروتئین از بدن می شوند. این هدر روی در برگیرنده هدر روی ازت در ادرار یا EUN و ازت متابولیکی مدفوع یا MFN است . در محاسبات دقیق تر ، پروتئین هدر رفته از راه ریزش مو و پوست نیز در نظر گرفته می شود .

 

  نیاز های پروتئینی برای رشد

 حیوانات روبه رشد علاوه بر نیازهای نگهداری برای ساختن بافت های جدید به پروتئین اضافی نیاز دارند. بیشتر افزایش وزن در حیوانات جوان ، به صورت پروتئین و آب در بافت ها و اندامهای روبه رشد است . بتدریج که حیوان به بلوغ فیزیکی نزدیک می شود ، افزایش وزن بدن ، بیشتر به شکل اندوخته چربی خواهد بود . اگرچه نیازهای پروتئینی گاو برای رشد ، ب نزدیک شدن بلوغ فیزیکی ، کمتر می شود ، اما سفارش شده است که تا دومین دوران شیردهی ، مقدار بیشتری پروتئین علاوه بر نیاز لازم برای نگهداری به گاو خورانده شود . 

 

  نیاز های پروتئینی برای تولید شیر

 شیر منبع غذایی سرشار از پروتئینهایی با کیفیت بسیار خوب است . جیره غذایی گاو شیرده باید مقداری پروتئین برابر 140 درصد پروتئین موجود در شیر را (علاوه بر نیازهای نگهداری ، رشد و تولید مثل) تأمین کند. کمبود پروتئین موجب کم شدن تواید شیر شده و میزان پروتئین شیر نیز ممکن است کمتر شود . هنگامی که انرژی غذا بسنده بوده  ولی پروتئین آن کم است گاوها چاق شده و تولید شیر آنها کم می شود .

 پروتئین زیادی تا اندازه معینی ، برای گاو ، ایجاد مسمومیت نکرده و می توان بدون خطر به کاو خوراند . تغذیه پروتئین بیش از حد ممکن است برای گاوهایی مفید باشد که تولید بسیار بالایی دارند . میزان پروتئین شیر معمولا همراه با تغییرات میزان چربی ، تغییر می کند و از این رو نیازهای پروتئینی برای تولید شیر را بر حسب درصد چربی شیر تعیین می کنند.

 پروتئین خام مورد نیاز برای تولید یک کیلوگرم شیر با درصد معین چربی ، با توجه به میزبان پروتئین شیر برای آن درصد چربی معین به اضافه 8/6 درصد پروتئین در ماده خشک مدفوع ، و با درنظر گرفتن ضریب تبدیل 52/0 محاسبه شده است .

عکس ها در اندازه واقعی :

عکس 1

عکس 2

عکس 3

+ نوشته شده در  سه شنبه ۲۵ فروردین۱۳۸۸ساعت 8:24  توسط امید نوفرستی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

نوشته های پیشین
فروردین ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۰
آبان ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
تیر ۱۳۸۹
اردیبهشت ۱۳۸۹
فروردین ۱۳۸۹
اسفند ۱۳۸۸
بهمن ۱۳۸۸
دی ۱۳۸۸
آذر ۱۳۸۸
آبان ۱۳۸۸
مهر ۱۳۸۸
شهریور ۱۳۸۸
مرداد ۱۳۸۸
تیر ۱۳۸۸
خرداد ۱۳۸۸
اردیبهشت ۱۳۸۸
فروردین ۱۳۸۸
اسفند ۱۳۸۷
بهمن ۱۳۸۷
دی ۱۳۸۷
آذر ۱۳۸۷
آبان ۱۳۸۷
مهر ۱۳۸۷
شهریور ۱۳۸۷
مرداد ۱۳۸۷
تیر ۱۳۸۷
خرداد ۱۳۸۷
اردیبهشت ۱۳۸۷
فروردین ۱۳۸۷
اسفند ۱۳۸۶
بهمن ۱۳۸۶
دی ۱۳۸۶
آبان ۱۳۸۶
مهر ۱۳۸۶
آرشيو
آرشیو موضوعی
پرورش گاو شیری
پرورش گاو گوشتی
پرورش مرغ تخمگذار
پرورش مرغ گوشتی
پرورش گوسفند
پرورش شتر مرغ
پرورش بلدرچین
پرورش اردک و بوقلمون
پرورش اسب
پرورش زنبورعسل
تغذیه دام و طیور
بیماری های دام و طیور
ژنتیک و اصلاح نژاد در دام و طیور
آناتومی
صنايع وابسته به دامپروري
ساختمان و تاسیسات دامپروری
اخبار
عکسهای دانشجویان
نمرات اولیه
نمرات نهائی
نویسندگان
وحید سعیدی
امید نوفرستی
مهندس سید علیرضا غفوریان
پیوندها
دانشجویان علوم دامی دانشگاه آزاد مشهد
سازمان خواربار جهانی (F.A.O)
فدراسیون بین الملی خوراک صنعتی دام
کتابخانه ملی کشاورزی آمریکا (USDA)
مرکز بیوتکنولوژی دامی دانشگاه رسلین
انجمن متخصصین علوم دامی خراسان
شبکه کشاورزی و منابع طبیعی ایران
مجتمع آموزشی گلبهار
گنجينه مقالات دام و طيور
وبلاگ انجمن علمی گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی رشت
میکروبیولوژی
وبلاگ دانشجویان آموزشکده کشاورزی شهرکرد
باغبانی
ويژه‌نامه تخصصي كروكوديل
بهداشت 85 _ علوم پزشکی اراک
انجمن علمی کشاورزی مشگین شهر
Genetic and Animal Breeding
بزرگترین سایت نجوم
شرکت تعاونی دانش آموختگان کشاورزی قم
مهندسی کشاورزی دانشگاه پیام نور گرمسار
کنترل تولید مثل در گاو شیری
گروه خاكشناسي دانشگاه فردوسي
دانشجویان باغبانی 87 دانشگاه ساری
وبلاگ نخصصی گیاهپزشکی و گیاهان دارویی
کشاورز ساده
دام ، طیور ، آبزیان
دانستني هاي علوم دامي
Sid
مقاله تحقیق کشاورزی زراعت باغبانی ترویج
علوم دامی
گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی
پرورش زنبورعسل و بیماریها وافات زنبورعسل
گیاه پزشکی از منظر حشرات
سایت تخصصی دانشجویان گروه علوم دامی ساری
مکمل بافری ماکرو
علوم دام دانشگاه فردوسی
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

Powered by WebGozar